• 06-42 29 32 73
  • Informatie aanvragen

Privacybeleid

  • Klantgericht
  • Adviseur = monteur
  • Niet goed is opnieuw/oog voor detail
  • Transparant

Privacy Statement

Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website www.stepsandstairs.nl. Steps & Stairs is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor Steps & Stairs is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij begrijpen dat u uw persoonlijke informatie en privacy wil beschermen. Wij zullen uw persoonlijke altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet & regelgeving waaronder de Algemene verordering gegevensbescherming. Deze verklaring geeft aan op welke wijze en voor welke doeleinden wij uw persoonlijke informatie verzamelen, en waarvoor deze informatie zal worden gebruikt.

De contactgegevens van Steps & Stairs:

Steps&Stairs
Waemelslant 139
6931 HV Westervoort
+316 42 29 32 73
info@stepsandstairs.nl

Uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan in deze privacyverklaring wordt aangegeven. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij een wettelijke bepaling ons tot bezwaren of andere verwerking verplicht.

Informatie aanvragen

Op onze website kunt u contact met ons opnemen met behulp van een contactformulier. Wij vragen hierbij uw naam, e-mail en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij om vervolgens contact met u op te nemen. Deze gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.

Traprenovatie

Indien u aangeeft interesse te hebben in een traprenovatie door Steps & Stairs, vragen wij u om uw naam, uw adresgegevens en uw telefoonnummer en e-mailadres, voor zover u deze nog niet heeft verstrekt bij het aanvragen van informatie via ons contactformulier. Deze gegevens zijn nodig om bij u aan huis de mogelijkheden te bespreken, u te voorzien van advies op maat, om een passende offerte te verstrekken en om vervolgens uw trap daadwerkelijk te renoveren. In verband met onze garantie bewaren wij de noodzakelijke klantgegevens gedurende de garantietermijn van 12 jaar nadat uw trap is geplaatst.

Beoordelingen en recensies

Indien u uw trap heeft laten renoveren door Steps & Stairs, kunnen wij u een uitnodiging sturen voor het geven van een beoordeling van onze dienstverlening en producten, waarvoor wij uw naam en e-mailadres gebruiken. Het geven van een beoordeling is niet verplicht.

Wij zullen uw voorafgaande toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, wij dit wettelijk verplicht zijn of indien wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. De verwerking die enkel was gebaseerd op uw toestemming zal dan gestaakt worden. De intrekking van uw toestemming laat echter de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming vóór de intrekking daarvan of op basis van een gerechtvaardigd belang onverlet.

Uw rechten

Omdat wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Steps & Stairs heeft u dus het recht om:uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover; rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen; uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; de verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor Steps & Stairs maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld; uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te dragen. Binnen maximaal één maand zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door Steps & Stairs anderszins, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, en beschermd is tegen bijvoorbeeld ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging.

Overige

Steps & Stairs behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen zonder nadere aankondiging. De laatste update dateert van juni 2018. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens. Het verdient aanbeveling om regelmatig na te gaan of deze privacyverklaring is gewijzigd. Voor vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door Steps & Stairs kunt u contact opnemen met ons via info@stepsandstairs.nl